กลยุทธ์ดำเนินงาน (Strategic Issue)

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.      พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานHA
1.  การพัฒนาพฤติกรรมบริการ

2.  พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

3.  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย AMI ,DHF ,DM, HT

4.  พัฒนาระบบการส่งต่อ
2.      พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
1.  การพัฒนาระบบควบคุมภายใน

2.  การพัฒนาระบบการบริหารบุคคล

3.  พัฒนาระบบการวางแผน ติดตาม ประเมินผล
3.      สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพกับทุกภาคส่วนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
1.  พัฒนาระบบการดูแลมารดา และทารก

2.  สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย ในการดูแลสุขภาพ
4.      พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข
1.  พัฒนาระบบการประเมินผลงานรายบุคคล

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

3.  ส่งเสริม บรรยากาศ การทำงานอย่างมีความสุขของเจ้าหน้าที่

4.  พัฒนา งานวิจัย   CQI ในหน่วยงาน