วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่เป็นเลิศด้านการบริการ โดยระบบบริหารจัดการที่ดี และชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข

พันธกิจ

พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

ค่านิยม

บริการด้วยใจ สามัคคีมีวินัย เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

คนคือคุณภาพ คุณภาพคือคน

ขอบเขตการบริการ

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ 2.3 ขนาด 120 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูแก่ผู้มารับบริการ ครอบครัว และชุมชน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ในเชิงรับและเชิงรุก

เป้าประสงค์

ผู้รับบริการ: ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่: มีศักยภาพสูงและมีความสุขในการทำงาน

องค์กร: เข้มแข็งได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

เข็มมุ่ง

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค คือ AMI, DHF, DM, HT

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

พัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน HA

พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพกับทุกภาคส่วนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข

กลยุทธ์ดำเนินงาน
Strategic Issue

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนที่ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและบุคลากร
โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม