ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่ิอวันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล…
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมี นางมาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง…
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คุณโสภิณ ศิวาโมกข์ บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยม…

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่ิอวันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล…
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมี นางมาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง…

Link หน่วยงาน