ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คุณโสภิณ ศิวาโมกข์ บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยม…
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หจก.พีเคซี คอนกรีต โดยคุณนิรมล อังธนากูล บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นและร้อน จำน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 7 กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดรายการ อัตรา …

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏืบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ …
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอกันทรลักษ์ ได้จัด กิจกรรม "วิวาห์พาฝัน รับตะวันส…
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิ…

Link หน่วยงาน