การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อการระบาดของโรคไข้มาราเลีย จัดโดย สสจ.ศรีสะเกษ

C ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อการระบาดของโรคไข้มาราเลีย จัดโดย สสจ.ศรีสะเกษโดยมีท่าน นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560