ข้อต้อนรับ แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 4/12/60

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยท่าน นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับ แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

1.นพ.นุชา นาคพิพัฒน์ 2.พญ.ดวงฤทัย ต่อนิติธรรม 3.พญ.ศศิกร ศิริวัฒนกรกุล4.พญ.ศตพร เสรีรัตนาค

  • ธันวาคม 4, 2017
  • Max