ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ วันที่ 19 ธันวาคม 2560