รับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ของโรงพยาบาล ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกจ้าง เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรลูจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังนี้

  1. นักการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  2. นักวิชาการการพัสดุ 3 อัตรา
  3. นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา
  4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  6. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
  7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
  9. พนักงานบริการ 10 อัตรา
  10. ยามรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งด้านล่าง