รับสมัครพนักงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกจ้าง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวโหลดเอกสาร

  • มิถุนายน 15, 2017
  • admin