(ร่าง) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 15,605,956.80 บาท(สิบห้าบ้านหกแสนห้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) โดยแต่ละรายการแยกเป็นอิสระต่อกันและแยกยื่นเสนอราคา ตามรายการที่แนบมา

ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2561

  • สิงหาคม 10, 2018
  • admin