ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดรา่คาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000 บาท(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2560 ตามรายการ เอกสารแนบ

  • มิถุนายน 5, 2018
  • admin