ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 140 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 140 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 308/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น
วัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 140 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตธรรม โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,909,888.40 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพนแปดร้อยแปดสิแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

  • กันยายน 10, 2018
  • admin