ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

  1. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 9,000 บีทียู
  2. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 12,000 บีทียู
  3. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู
  4. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 23 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู
  5. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 30,000 บีทียู

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ