ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,589,000 บาท(หกล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน๗ ตามรายการ Link ที่ปรากฎ

ลงประกาศวันที่ 17 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2561

  • สิงหาคม 17, 2018
  • admin