ประกาศผู้ชนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 238/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด (ขายปลีก, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,177,300.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
เอกสารประกอบประกาศ

  • มิถุนายน 20, 2018
  • admin