ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000.00 บาท(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

  • ธันวาคม 19, 2017
  • admin