สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ จากเงินบำรุงของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ราคากลางในการสอบราคาในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 730,450 บาท รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดาวโหลดเอกสาร