ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบบำบัดนํ้าเสีย โรงพยาบาลกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบบำบัดนํ้าเสีย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ตำบลนํ้าอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ระบบ ตามแบบโรงพยาบาลกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

  • กุมภาพันธ์ 26, 2018
  • admin